Een hoofddoek dragen in de Islam

Standaard

categorie : religie

In het Westen wordt het dragen van een hoofddoek door muslimvrouwen vaak aanzien als een symbool van onderdrukking. Maar hoe zien muslims dat?

 

Hoofdboek_cover1

 

Diverse strekkingen in de islam zijn niet eens of een hoofddoek nu verplicht is of niet. Volgens sommige geleerden is het dragen van een hoofddoek een religieuze verplichting, net zoals de vijf dagelijkse gebeden een religieuze verplichting zijn. Volgens andere geleerden is een hoofddoek aanbevolen maar niet verplicht.

Voor muslimvrouwen die ervoor kiezen een hoofddoek te dragen is dit vaak  een teken van de emancipatie, de persoonlijke bevrijding en het zelfrespect dat zij herwonnen hebben door de islam. Dit geldt ook voor de Westerse vrouwen die zich bekeerden tot de Islam. Door het dragen van een hoofddoek en losse kledij worden vrouwen op hun waarde als persoon aangesproken. Zij willen zoveel mogelijk vermijden om als seksueel lustobject aanzien te worden. Vrouwen die voor de hoofddoek kiezen, vinden dit erg bevrijdend.

Het is belangrijk op te merken dat er in de islam zowel voor mannen als voor vrouwen een aantal algemene kledingsvoorschriften bestaan. Zo mag de kledij van mannen en vrouwen niet strak zitten en moet men zich decent kleden. Dit is een soepele regel die in verschillende culturen anders ingevuld kan worden

 

soorten hoofddoeken:

 • de hidjab refereert in sommige Arabische en westerse landen naar het bedekken van het hoofd en lichaam, maar voor islamitische geleerden heeft de hidjab een bredere betekenis in de zin van zedelijk, kuis, behoudend of fatsoenlijk.

 

Le hijab1

 

 • de khimar lijkt goed op de hijab, maar het is een capevormige doek die een stuk langer is waardoor ook nek en schouders worden bedekt. Het gezicht blijft wel volledig vrij.

6668_0 khimar

 

 • de chador is een mantel die lichaam en hoofd omhult, maar het gezicht volledig vrijlaat.

chador_naz

 

 • de nikab is net zoals een chador, maar bedekt ook nog eens neus, mond en wangen.

20120603boerkanikab

 

 • de boerka bedekt het lichaam compleet en laat alleen een gaas over om door te kijken.

20091211boerka

 

Over gelovige vrouwen zegt de Koran: “En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en over hun geslachtsorganen waken, en hun sier niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten, of hun vaders, of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen, of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers . En “O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun gewaden over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijk om hen te herkennen en worden zij niet lastiggevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig”.

Discussie over het hoofddoek in het openbare leven

De hoofddoek die nu meestal door islamitische vrouwen wordt gedragen vormt een onderwerp van voortdurende discussies in Westerse landen waar grote aantallen moslims wonen.

Volgens de traditionele Koranuitleggers is de hoofddoek er ter ‘bescherming’ van de vrouw omdat ze zonder hoofddoek de lusten van mannen zou kunnen opwekken. Ook worden er andere argumenten genoemd die de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen betwijfelen.  Veel westerlingen daarentegen, met name actiegroepen op het terrein van emancipatie, feminisme en mensenrechten vinden de hoofddoek en zeker de boerka en chador een symbool van vrouwenonderdrukking en seksuele discriminatie. Andere, meer liberale moslims, vinden dit overtrokken en menen dat de meeste moslims in het westen na verloop van tijd toch wel de westerse gewoonten en gebruiken zullen aannemen. Volgens hun interpretatie schrijft de Koran nergens voor om een hoofddoek te dragen. Volgens hen weerspiegelt de traditioneel conservatieve kijk op de vrouw door moslims meer de patriarchale cultuur van het Midden-Oosten dan de islam die volgens hen juist zeer emanciperend is voor de vrouw. Hierdoor zal volgens hen de hoofddoek vanzelf wel verdwijnen.

 

voorpagina openbaring a4

 

pijl-omlaag-illustraties_430109

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

 

 

 

 

Advertenties

»

 1. De hoofddoek, ongeacht de subjectieve belevenis van moslima’s, vormt een onderdeel en een propagandawapen voor de terugkeer naar die fundamentalistische benadering, inclusief de verdediging van de sharia….De hoofddoek(net zoals de boerka en de nikab), is als een opgestoken middelvinger, van mensen, die zich verzetten tegen de Westerse levens wijze.De boodschap die met het dragen van een boerka, hoofddoek of nikab wordt afgegeven is: “Ik wil niet meedoen aan het maatschappelijk verkeer tussen mensen. Ik wil niet op gelijkwaardig niveau communiceren met de medemens. Ik sta buiten jullie samenleving. Het is jullie samenleving, niet de mijne.” ..Dat sommige vrouwen een hoofddoek dragen en anderen niet, wekt de suggestie dat er twee soorten vrouwen zijn: kuise islamitische vrouwen en uitdagende westerse vrouwen die hun seksualiteit als het ware te koop aanbieden…

  • Het dragen van een hoofddoek brengt inderdaad controverse met zich mee. Alle menselijk falen valt echter in het water wanneer men het eerste- en tweede gebod kent van God/Allah. Deze geboden zijn : er is maar één God die men moet aanbidden en beminnen plus dat men zijn naaste moet beminnen gelijk zichzelf. In johannes 11: 24-26 staat : wie in Mij (Jezus Christus en zijn zoenoffer) gelooft zal in eeuwigheid nooit sterven. Al de andere geloofskwesties zijn ondergeschikt aan deze woorden van God zelf. Dat geldt ook voor de beweringen vermeld in de koran. Mohammed was een zondige profeet geboren na Christus. Het is nooit Gods bedoeling geweest om een pseudo-Bijbel toe te laten in de vorm van de koran. Christus was de zoon van God, verlosser van de mensheid en een onderdeel van de Heilige Drievuldigheid. Zijn wetten van het nieuwe verbond met de mens gelden voor eeuwig en worden nooit meer veranderd.

  • Was het dragen van de hoofddoek en sluier van onze ouders en voorouders dan ook een propagendawapen van de Katholieke Kerk, die verschrikkelijke terroristische daden op haar geweten heeft?

   • Dan spijt het mij dat ik mij niet zo duidelijk heb uitgedrukt. Maar in het kort gezegd moeten wij zeer hard opletten dat een angst voor bepaalde geloofsgroepen ons er niet toe brengt om vele elementen van de verworven vrijheden terug te schroeven of zelfs te verwijderen van onze rechten.

   • De islam is, zoals de betreurde arabist Urbain Vermeulen ons heeft geleerd, veel meer wet en recht dan religie.En de afdeling wet en recht van de islam staat haaks op al onze vrijheden en op onze democratische rechtsstaat.De Koran is de antithese van de Europese Grondwet. Ze zijn tegenpolen.Ze staan lijnrecht tegenover elkaar.Sharia claimt politieke superioriteit boven de grondwet. Het doel van onze Grondwet is om de grootst mogelijke vrijheid te verzekeren en te waarborgen voor alle mensen. Het doel van de islam/sharia is om alle mensen te onderwerpen aan de islam, niet alleen geestelijk, maar ook politiek en wereldlijk, in elk aspect van de rechtsstaat en het leven.Als men de sharia uit de islam haalt, dan is het geen islam meer. Dan heb je gewoon een nieuwe godsdienst. De islam verdient dus geen vrijheid van religie…

   • De islam is het woord van een feilbare profeet, Mohammed. De Bijbel is het Woord van een onfeilbare God. Het is nooit Gods bedoeling geweest om de Bijbel her uit te vinden via de Koran. Satan heeft met list de Bijbel en de Koran tegen elkaar uitgespeeld. Het lijkt alsof God en Allah twee verschillende entiteiten zijn wat niet zo is. De 10 geboden in het Oude Testament zijn voor alle tijden. Het eerste en tweede gebod zijn zeer belangrijk: bemin enkel God en uw naaste gelijk u zelve. Alle afwijkingen omtrent deze geboden zijn afkomstig van de duivel. God was in en zal altijd dezelfde blijven!

   • Dank u voor uw inbreng.

    Indien er bepaalde mensen die beperkingen willen ondergaan van de Islam moeten zij bij ons vrij zijn om zo te doen.

   • De vrijheden en de rechten van de mens in West Europa zijn feilbaar en gebaseerd op de verlichting en het humanisme. Gods theocratie op aarde zal later perfect zijn. De mens kan zich perfectie zonder zonden niet inbeelden. Als de duivel verslagen is wordt alle leed uit de herinneringen gewist en niemand zal ooit nog lijden.

   • Alle religies zijn van de duivel, geloof is van God. Alle mensen en instellingen zijn feilbaar, ook de katholieke. Er heeft tot op heden maar één zondeloos persoon geleefd op aarde en dat is Jezus Christus de Messias. Ook de moeder Gods, Maria, is zonder zonden ontvangen maar niet uit een onfeilbaar persoon geboren. Christus is als losprijs, voor alle ellende op aarde, geboren. Wie in Hem gelooft zal in eeuwigheid nooit sterven ( Johannes 11: 24-26) en wie dat niet gelooft krijgt als eeuwige straf de vuurpoel op de laatste dag. Geloof komt uit het hart en niet uit een instituut, maar men kan niet het kind met het badwater weg gooien. Wie niet voor God is, is tegen Hem. Er is geen andere optie mogelijk.

   • In de bijbel staat wel nergens gespecificeerd dat Maria zonder zonden zou zijn geweest.

    In de Bijbel wordt ook niet gesproken over de vuurpoel als een folterplaats voor eeuwige pijnen, maar wordt verwezen naar de tweede dood, waar zoals bij de eerste dood de mens niets meer zal zijn en niets meer zal kunnen voelen.

   • De tweede dood is de eeuwige straf voor de afvalligen die met Satan en zijn demonen, afvallige engelen, in de vuurpoel gegooid zullen worden. Dit is niet de hel. De hel is nu vol, de vuurpoel bestaat maar is nog leeg. De vuurpoel is een letterlijke plaats. De zielen die er zullen verblijven worden er gekweld door vuur , maar kunnen niet wegteren. De ziel zal er lijden op een afgrijselijke manier. Jezus zei zelf dat er vreselijk geween en tandengeknars zal zijn. Het ergste is dat er nooit geen hoop op redding meer zal zijn. De vrije wil van elk schepsel, zowel in de hemel als op aarde, is heilig voor God. Eigenlijk is de redding heel simpel: men roept Jezus, vraagt om vergiffenis voor zijn zonden en men is gered. Er zouden velen gered worden mocht hoogmoed de mens geen parten spelen. Er is voor God slechts één zonde die niet vergeven kan worden en dat is zondigen tegen de boodschap van de Heilige Geest. Wie het zoenoffer van Christus op het kruis banaliseert is verloren. Mocht de mens beseffen wat de eeuwige straf inhield, hij zou direct geloven. Het is de bedoeling van Satan om zoveel mogelijk zielen te misleiden en af te keren van God. Hij weet dat hem slechts een korte tijd overblijft. De dag dat de vraag over de soevereiniteit van de onzichtbare- en zichtbare schepping beslecht wordt, beseft Satan dat zijn einde definitief zal zijn. Voor ons lijkt het alsof God eindeloos geduld heeft met de verwezenlijking van zijn plan, maar het tijdsbesef van de mens is lineair en aards. Wat voor ons duizend jaar duurt is voor God een zuchtje. Indien de mens Gods Woord wat meer zou bestuderen, dan kwam hij zeker tot inzichten.

   • He vreselijk geween en tandengeknars dat er zal zijn is van de nablijvers. God is niet zulk een onbarmachtige en vreselijke geweldliefhebbende god.

    Herinner de Bijbelse teksten die aangeven dat de mens voor zijn zonden de dood als straf heeft gekregen. God verlangt niet nog eens een tweed straf voor een zelfde feit.

    “17 ¶ Tegen de mens zei hij: ‘Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. 18 Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. 19 Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’” (Ge 3:17-19 NBV)

    “Israël, je profeten zijn als jakhalzen die leven tussen de ruïnes.” (Eze 13:4 NBV)

    “19 want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. 20 Alles gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof.” (Pre 3:19-20 NBV)

    “Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten.” (Pre 9:5 NBV)

    “Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.” (Pre 9:10 NBV)

    “Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.” (Ps 146:4 NBV)

    “(6:6) Want doden noemen uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan u nog loven?” (Ps 6:5 NBV)

    “Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw.” (Jes 38:18 NBV)

   • Er is een verschil tussen de geest en de ziel. De geest is vergankelijk, de ziel niet. Bij het overlijden sterft de geest met het lichaam. De ziel keert terug naar God. De geest is de kennis en ervaringen van iemand opgeslagen in het brein. De ziel is wie men echt is. Toen Jezus op het kruis stierf gaf hij de geest, niet zijn ziel. De ziel van Christus daalde af naar de hel gedurende drie dagen om dit oord te overwinnen. Daarna werd zijn lichaam terug met de ziel samengevoegd door God en verrees hij. In het credo wordt dit gebeden. In de Openbaring staat letterlijk dat bij het blazen van de laatste bazuin elk lichaam zal herenigd worden met zijn ziel om te verschijnen voor de witte troon. Dan zijn geest, lichaam en geest weer herenigd en in staat om hun oordeel van Christus te ontvangen. Velen maken de fout om de ziel en de geest op één hoopje te gooien. Dat de doden dus niets meer weten, kunnen denken of ervaren is juist, hun geest is er niet meer. Ze vergaat en wordt stof en as. God is in staat de ziel te vernietigen maar doet het niet omdat zijn schepping perfect is. Mocht hij de ziel wel vernietigen is toegeven aan Satan dat zijn creaties feilbaar zijn. Zo zal hij in zijn eindoordeel ook geen enkele ziel vernietigen maar wel eeuw<ig belonen of straffen.

   • Zie Matteus 10: 28-31

    “En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.”

    Hier staat duidelijk dat de ziel niet vernietigd zal worden. De ziel die niet tot inkeer komt en niet gelooft dat Christus als zoenoffer op het kruis is gestorven, gaat onherroepelijk lijden tot in de eeuwigheid. God maakt geen compromissen met een zichtbaar- of onzichtbaar wezen. Een ziel krijgt ontelbare kansen om zich te verzoenen met God. Wie elke kans uitspuwt zal ook uitgespuwd worden. Wie zich bekeert en gelooft kan rekenen op grote genade en erbarmen.

  • Waarom zou een gezond denkende Europese vrouw niet voor zichzelf kunnen opmaken wat zij wil geloven en hoe zij haar geloof wil uiten en ondersteunen? Ik denk dat de westerse vrouw sterk genoeg in haar benen kan staan om zelf een keuze te maken al of niet haar hoofd te bedekken wanneer zij in het openbaar komt.

 2. @The Balkans Chronicles op maart 7, 2018 sorry heb je voorheen geantwoord via WordPress notations en dacht dat het over mijn artikel ging dat ik hierover geplaatst had.

  • uitgebreider!!

   “Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken. Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.'”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s