Is er echt een hel?

Standaard

categorie : religie

 

 

 

Provincie_Antwerpen_Validatoren_DuivelAlleen

 

 

 

Wat zegt het Oude Testament?

 

Het is interessant om te ontdekken dat er meer Bijbelverzen over de hel gaan dan over de hemel. Hier zijn een paar verzen uit het Oude Testament die over de hel gaan.

Daniël 12:2 : “Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.” De hel wordt hier als eeuwig beschreven.

Jesaja 66:24 : “Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen: de worm die aan hen knaagt zal niet sterven, en het vuur waarin ze branden zal niet doven; ze worden verafschuwd door alles wat leeft.” In deze passage wordt de hel beschreven als een plaats waar het vuur niet zal worden gedoofd.

Deuteronomium 32:22 : schildert de hel af als een plaats waar God zijn toorn zal uitgieten: “Als het vuur van mijn toorn is ontstoken zal het branden tot in het diepste dodenrijk; het zal de aarde verschroeien en alles wat daar groeit, het zal de grondvesten van de bergen verteren.”

Psalmen 55:16 :  illustreert de hel als het rijk van de zondaars: “Laat de dood hen onverhoeds treffen, laat hen levend neerdalen in het dodenrijk, want bij hen huist het kwaad, het heerst in hun hart.”

 

 

 

 

Wat zegt het Nieuwe Testament?

 

2 Tessalonicenzen 1:9 vertelt ons: “Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit.”

Openbaring 14:11 leert ons, wanneer over de antichrist gesproken wordt: “De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.

 

 

 

hoofdstuk 13 ; de komst van de antichrist en de valse profeet

hoofdstuk 13 ; de komst van de antichrist en de valse profeet

pasteltekening van John Astria

 

 

 

Openbaring 20:14-15  De hel is een poel van brandend vuur wordt hier beschreven: “Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.”

 

 

 

Openbaring 20 : de eeuwige beloning of de eeuwige straf

Openbaring 20 : de eeuwige beloning of de eeuwige straf

pasteltekening van John Astria

 

 

 

Wat zei Jezus erover?

 

Sommige mensen die beweren dat de hel niet bestaat, doen dit op basis van hun geloof dat Jezus liefde, vrede, en vergeving predikte en dat Hij ons niet onderwees over een eeuwige, vurige plaats waar ongelovigen gestraft zouden worden. Het tegenovergestelde is juist waar. In Gods Woord onderwees niemand méér over de hel dan Jezus.

Hij beschreef de hel als een plaats van :

eeuwig vuur, (Matteüs 25:41)

eeuwige bestraffing (Matteüs 25:46)

kwelling, vlammen, en lijden (Lucas 16:23-24).

Jezus onderwees tijdens Zijn leven vele malen uitdrukkelijk over de hel (Matteüs 5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Marcus 9:43-47; Lucas 12:6; 16:23).

 

 

 

 

 Hoe kan een eeuwigheid in de hel rechtvaardig zijn?

 

Als de hel bestaat, hoe kan die dan rechtvaardig zijn? Waarom zou een liefdevolle God een mens eeuwig straffen, als zijn zonde slechts over een periode van zo’n 70-80 jaar plaatsvond? Het antwoord is dat uiteindelijk alle zonden tegen God zijn gekeerd. God is oneindig (Psalmen 51:4). Omdat God een eeuwig en oneindig Wezen is, is dus elke zonde een oneindige bestraffing waard.

Jazeker, God houdt van ons (Johannes 3:16) en Hij wil dat alle mensen gered worden (2 Petrus 3:9). Maar God is ook rechtvaardig en oprecht; Hij zal niet toestaan dat zonde onbestraft wordt gelaten. Dit is de reden dat God Jezus stuurde om de prijs voor onze zonden te betalen. De dood van Jezus Christus was een eeuwige dood.

Het was de betaling van onze schuld die het gevolg was van onze oneindige zonde, zodat wij hier niet tot in de eeuwigheid in de hel voor zouden hoeven te boeten (2 Korintiërs 5:21). Het enige dat wij hoeven te doen is ons vertrouwen op Hem te stellen. Onze zonden zijn daarmee vergeven en ons wordt daarvoor een eeuwig thuis in de hemel beloofd. God hield zo veel van ons dat Hij voorzag in onze redding.

 

 

 

jezus-christus-lam-gods

 

 

Als we Zijn geschenk van eeuwig leven door de Heer Jezus Christus afwijzen, dan zullen we de eeuwige gevolgen van die beslissing onder ogen moeten zien: een eeuwigheid in een brandende hel.

 

 

 

 

3d-gouden-pijl-5271528

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

John Astria

John Astria

Advertenties

»

 1. De hel bestaat niet. Wie sterft heeft voor zijn zonden betaalt en of je goed of slecht geleefd hebt, met je dood heb je geen rekening meer open staan bij God.
  Mensen die werkelijk geloven dat God slechterikken eeuwig laat branden in een hel of vagevuur hebben zich niet écht verdiept in Gods woord.

  • Bijbelteksten van Christus over de hel :

   ‘Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!’
   (Lukas 12:5)

   ‘Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.’
   (Matteus 25:41, 46)

   ‘Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn macht.’
   (2 Thessalonicenzen 1:9)

   ‘Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.’ (Openbaring 21:8)

   ‘Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.’
   (Matteüs 7:13, 14)

   ‘Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de weerspannigen zal verslinden.’
   (Hebreeën 10:26, 27)

   Christus en God liegen nooit.

   Gaan mensen die nooit over Jezus gehoord hebben ook naar de hel?

   De Bijbel zegt dat Jezus Christus is afgedaald in het dodenrijk en daar zijn verlossing heeft verkondigd aan de geesten van de gevangen zielen. Elk mens, levend of dood, heeft dus de kans verlost te worden.

   ‘Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen.’
   (1 Petrus 3:18)

   ‘Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wèl, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.’
   (1 Petrus 4:6)

   ‘Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou.’
   (Romeinen 14:9)

   Is het dodenrijk hetzelfde als de hel?

   De Bijbel maakt onderscheid tussen het dodenrijk en de hel. Het dodenrijk (Sheol of Hades in het Hebreeuws) is de plaats waar de doden gaan die niet gered zijn tijdens hun aardse leven. Dat betekent niet dat al deze doden ook voor eeuwig in de hel geworpen worden. Dat gebeurt pas wanneer God de doden oordeelt op basis van hun daden.

   ‘De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.’
   (Openbaring 20:13, 14)

   Het woord hel is de vertaling van het Griekse woord Gehenna. Jezus gebruikte het woord Gehenna om de plaats aan te duiden waar God de doden in werpt, die gestraft worden. Gehenna is een andere plaats dan Sheol of Hades, want het dodenrijk wordt uiteindelijk in de hel geworpen. Hier is veel onwetendheid over en mensen gebruiken alleen het woord hel, terwijl ze vaak het dodenrijk bedoelen.

   Helaas zijn de woorden van Christus waarachtig en getrouw!!

   • Hoe is deze mythe ontstaan?
    „Van alle klassieke Griekse filosofen heeft Plato de grootste invloed op de traditionele denkbeelden over de hel gehad” (Histoire des enfers, door Georges Minois, blz. 50.)

    „Vanaf het midden van de 2de eeuw A.D. begonnen christenen die enige opleiding in de Griekse filosofie hadden genoten, er behoefte aan te voelen hun geloof in de termen van deze filosofie uit te drukken (…) De filosofie die hun het best uitkwam, was het platonisme [de leer van Plato]” (The New Encyclopædia Britannica [1988], Deel 25, blz. 890.)

    „De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, ’het eeuwige vuur’, ondergaan. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn” (Katechismus van de katholieke kerk, uitg. 1995, blz. 232).

    Wat zegt de Bijbel?
    „De levenden zijn zich ervan bewust dat zij zullen sterven; maar wat de doden betreft, zij zijn zich van helemaal niets bewust, (…) want er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeool, de plaats waarheen gij gaat” (Prediker 9:5, 10).

    Het Hebreeuwse woord Sjeool, dat betrekking heeft op de „verblijfplaats der doden”, is in sommige Bijbelvertalingen met „hel” weergegeven. Wat zegt deze passage over de toestand van de doden? Lijden ze in Sjeool om voor hun zonden te boeten? Nee, want ze „zijn zich van helemaal niets bewust”. Toen de patriarch Job door een ernstige ziekte vreselijk lijden onderging, smeekte hij God dan ook: „O, dat gij mij in Sjeool [„de helle”, Leuvense Bijbel] zoudt verbergen” (Job 14:13). Wat voor zin zou dit verzoek hebben gehad als Sjeool een plaats van eeuwige pijniging was? In de Bijbelse betekenis is de hel gewoon het gemeenschappelijke graf van de mensheid, waar aan alle activiteit een eind is gekomen.

    Is deze definitie van de hel niet logischer en in overeenstemming met de Bijbel? Wat voor zonde, hoe gruwelijk ook, zou een God van liefde ertoe kunnen brengen iemand eindeloos te folteren? (1 Johannes 4:8) Maar als het hellevuur een mythe is, hoe zit het dan met de hemel?

    Vergelijk deze Bijbelverzen: Psalm 146:3, 4; Handelingen 2:25-27; Romeinen 6:7, 23

    FEIT:
    God straft mensen niet in de hel

   • In Prediker staat idd dat de doden zich van niets bewust zijn. Vrij normaal want het lichaam en de geest zijn vergankelijk. Wie niet weet dat de ziel en de geest verschillend zijn zal deze tekst niet kunnen begrijpen. De geest is de kennis en de ziel is wie men echt is. De geest sterft maar de ziel sterft nooit, bij de dood gaat ze naar een bestemming die God heeft voorzien. Christus gaf bij zijn kruisdood de geest maar niet de ziel. Deze redeneringsfout maken ook de Yehovah getuigen.
    Op de laatste dag in de eindtijden zal God de doden terug opwekken, wat wil zeggen dat hun vergankelijke lichaam en geest op een wonderbare wijze terug zal herenigd worden met de onsterfelijke ziel. Als God mensen beloont met eeuwig leven kan Hij, door zijn perfecte aard, niet anders dan ook afvalligen straffen met de tweede dood. God wil dat iedereen gered wordt, maar de mens moet zelf kiezen. De vrije wil zal nooit ter discussie staan voor God. Iedereen maakt zijn eigen hel of paradijs.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.