Aartsengel Michaël : het vijfde karmische patroon

Standaard

categorie : religie

 

 

 

 

.

Het karmische patroon van haat

 

 

.

lichtwezen

pasteltekening van  John Astria

 

 

 

 

Zorg dat je eerst diep ontspannen bent zodat je deze tekst met je hart en niet met je verstand leest. Op dit moment zijn onze vrienden van achter de sluiers aanwezig om ons bij te staan en ons een nieuwe kans te geven om een nieuwe karmische patroon te leren kennen, begrijpen en los te laten. Naast Aartsengel Michael en Meester Saint Germain is zoals altijd ook Meester Sananda aanwezig. Ze hebben een hele schare engelen mee- gebracht die ieder van ons zal ondersteunen bij dit proces van bewustwording en genezing van het karmische patroon van haat. Dat is het onderwerp van vandaag. Ik wil jullie er ook aan herinneren dat je opnieuw toestemming moet geven aan Meester Saint Germain en Michael om verlost te mogen worden van het karma dat je in de loop van alle levens op aarde verzameld hebt naar aanleiding van Haat.

 

 

LUCIFER-BOOK-FOUR-Cv_534f20ce29ac55.68373294 (1)

 

.

 

Lieve vrienden, children of love, ik ben Michael. Het karmische patroon van haat is niet een directe reactie op het overlevingsinstinct zoals geweld of arrogantie. Het vereist eerst een mentale activiteit. Je voelt je je genegeerd of  bedreigd door een ander maar in plaats van direct met agressie of geweld te reageren houd je je in en besluit (onbewust) om de ander te haten. Als je op termijn niets met je haatgevoelens doet, maar deze bij je blijft dragen veranderen ze in wrok. Wrok vervuilt ernstig je ziel en richt schade aan in je fysieke en geestelijke lichamen.

Het karmische patroon van haat is in jullie emotionele lichaam ontstaan nadat het verstand was geboren en bereikt  moeizaam jullie bewustzijn. Zoals alle karmische patronen is ook haat het gevolg van afgescheidenheid en dus een illusie, die jullie nog steeds als echt beschouwen en ervaren. Afgescheidenheid creëert namelijk grote angst en  vanuit deze angst ontstaan vooroordelen, boosheid, woede, geweld, haat en alle andere karmische patronen waarbinnen jullie aardse leven zich afspeelt. Haat is het tegenovergestelde van liefde. Als liefde het licht is, is haat de schaduwzijde.

 

.

Liefde kun je pas voor een ander voelen als je van jezelf houdt. Hetzelfde is het geval ook bij haat. Je kan anderen haten alleen als je jezelf haat. Zelfhaat is niet altijd bewust. Over het algemeen projecteren jullie haat onmiddellijk op derden. Maar als je iemand anders haat, houdt het in dat de ander een spiegel is die jou de kans geeft om in te zien dat je in wezen jezelf haat. Je ziel kan onmogelijk een ander persoon haten. Haat is ook maar een illusie. Haatgevoelens dienen alleen maar als spiegel voor jezelf om je zelfhaat bewust te worden.

 

.

 

 

.

 

En nu rijst de vraag: Waarom zouden mensen zichzelf haten? Bewust of onbewust? Het is eenvoudig, lieve vrienden. Zelfhaat ontstaat als gevolg van het gebrek aan eigenwaarde, aan eigendunk, aan zelfrespect. Het gevoel van eigenwaarde ontstaat in de vroege kinderjaren door de indrukken die je als kind van je ouders en de directe omgeving krijgt. Als die indrukken liefdevol zijn, als ze je het gevoel geven dat je waardevol bent, dan groei je op met een basisgevoel van eigenwaarde die resulteert in zelfvertrouwen, vertrouwen en geloof in jezelf en anderen.

Als door welke omstandigheden dan ook je eerste indrukken zijn dat je niet goed genoeg bent, dat niemand van je houdt en niemand in je gelooft, dan groei je op als een volwassene die geen zelfvertrouwen of eigenwaarde heeft, zich wantrouwig naar de wereld toe zich opstelt, moeilijk in anderen en in God kan geloven en zichzelf haat en straft. Als iemand zich zelf haat, projecteert hij zijn haatgevoelens naar zijn omgeving in de vorm van afgunst, jaloezie, boosheid, ongeduld en wantrouwen.

Lieve vrienden, children of love, Liefde is inherent aan de menselijke natuur die goddelijk is. Haten is een mentale activiteit; is een conclusie van de geest, de mind, als respect, liefde en vertrouwen ontbreken. En omdat dit een conclusie van de mind is, is het ook een illusie. Deze illusie van haatgevoelens veroorzaakt diepe wonden in het hart van het kind die meegenomen worden naar de volwassenheid en wacht tot de ziel rijp genoeg is om deze onder ogen te kunnen zien en te verdragen om ze vervolgens bewust vanuit wijsheid te kunnen loslaten. Haat heeft door jullie verschillende levens op aarde een grote rol gespeeld en veel pijn, verdriet en wonden veroorzaakt. Daarmee is ook veel karma opgebouwd dat nu opgelost dient te worden.

Haat is zowel een individuele emotie als ook een collectief gevoel. Sommige volkeren haten bijvoorbeeld andere volkeren. Sommige groeperingen kunnen wrok koesteren naar andere. Het gebeurt ook bij families dat de ene familie generaties lang een andere familie haat en dat zij elkaar het leven zuur maken. Het gevolg van collectieve haat is onderlinge wraakacties, geweld en oorlog. Deze acties creëren karma dat steeds zwaarder wordt naarmate haat van generatie op generatie overgaat.

Tot voor kort waren jullie niet eens bewust van wat de werkelijke oorzaak was van situaties waarin groeperingen, groot of klein, elkaar haatten. Jullie gaven alleen elkaar de schuld, wat weer rede gaf tot meer haat en geweld.

Lieve vrienden, jullie weten nu dat onvrede met wie je bent, met de situatie waarin je je bevindt, gebrek aan zelfrespect en eigenwaarde, de enige rede is dat een individu of een groep een ander of een andere groep kan haten. Het mechanisme van projectie is niet zo lang geleden door jullie wetenschappers ontdekt en uitgezocht, maar daarover is nog veel onwetendheid.

Laten we niet ver gaan en een vrij recente grote gebeurtenis in jullie geschiedenis, de tweede wereldoorlog, als voorbeeld nemen. Het Arische volk dat zichzelf boven de andere soorten verhief, was in feite bang voor andere soorten omdat ze weinig eigenwaarde voelden en in feite ontevreden waren over wie ze waren. Om het even heel zwart-wit te benoemen, het Arische volk haatte zichzelf en dat was de oorzaak dat het zichzelf boven de anderen verhief om vervolgens de andere rassen die op hun land verbleven te vervolgen en uit te roeien. Waarom zou een heel volk of een ras zichzelf haten?

Het antwoord is eenvoudig. Zodra het menselijk bewustzijn aan het groeien is, het verloop van de grote cyclus volgend, ontwaakt het gevoel van afgescheidenheid, het gevoel van het gemis van Thuis. Deze gevoelens wakkeren enorme angst aan alsmede gevoelens van tekort schieten, van onbekwaamheid, en van ‘ik ben niet goed genoeg’. Die gevoelens zijn ondraaglijk, dus jullie mind projecteert deze op medemensen die anders zijn en dus het vermeende gevaar kunnen verklaren. In feite zouden we kunnen zeggen dat de volgers van het nazisme bang voor de joden, zigeuners en andere groeperingen waren. Ze voelden zichzelf de minderen omdat onbewust de angst vanuit de afgescheidenheid zo krachtig was dat het het overlevingsinstinct aanwakkerde.

Veel van de zielen die aan de Duitse kant hebben gevochten zijn nu geïncarneerd. De rede is dat ze nu de gelegenheid willen krijgen om hun diepe wond van zelfhaat en zich minder waard voelen, onder ogen te zien, te genezen en los te laten. Er worden nu veel kinderen geboren die aan de Duitse kant gevochten hebben en waarom? Omdat nu de tijd rijp is om de wonden van afgescheidenheid te helen. Jullie weten inmiddels dat de enige manier om een wond te helen is deze onder ogen te zien, je ervan bewust te worden, hem te benoemen en bereid te zijn om hem los te laten.

Laten we nu eens kijken naar de meer subtiele vormen van zelfhaat. Hoogst waarschijnlijk dachten jullie toen jullie het werkwoord haten hoorde: Natuurlijk haat ik mezelf niet. We zeggen jullie, lieve vrienden, jullie zijn allemaal besmet met de wond van je niet goed genoeg voelen als gevolg van het steeds doordringendere gevoel van afgescheidenheid. De rede is dat jullie aanwezigen hier en alle anderen die met deze materie in contact komen,  allemaal in deze tijd gekomen zijn omdat jullie de rijpheid en de volwassenheid hebben om in dit leven de wond van ‘waardeloos voelen’ en jezelf daarvoor haten, te genezen.

Misschien is bij sommigen het gevoel en het besef van zelfhaat nog onbewust. Maar het leven brengt situaties voort, jullie resonantie creëert situaties, die als een spiegel dienen om jullie gevoel van ‘niet goed genoeg zijn’ en daarom niet de moeite waard om van gehouden te worden, te zien en je er bewust van te worden.

De komende tijd kunnen we jullie verzekeren dat er veel gebeurtenissen plaats zullen vinden om jullie bewust te maken van de wonden van miskenning en zelfhaat. Voorbeelden: Het feit dat jullie jezelf met anderen vergelijken, het feit dat jullie waarderingen toekennen aan jezelf en anderen en vervolgens jezelf of als te goed of als minder goed beoordelen. Deze feiten herinneren jou aan de wond van afgescheidenheid en van niet goed genoeg zijn die je leven na leven met je gedragen hebt en in dit leven mag los laten.

Er is geen verschil tussen jou en de andere. Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen, jullie zijn allemaal in wording, leerlingen op de school van het leven, op weg naar verlichting, terug naar de Bron.

Nog een voorbeeld: Als er iets niet lukt of als je iets gedaan hebt waar je niet tevreden over bent, hebben jullie de neiging te zeggen: Ik haat mezelf. Het feit dat je jezelf iets kwalijk neemt, het feit dat je je ergens schuldig over voelt, is het gevolg van de afgescheidenheid, de wond van ‘ik ben niet goed genoeg’.

Want hoe is het anders mogelijk om jezelf te haten, lief kind? Haat is de schaduwzijde van liefde. Jullie zijn allemaal liefde in essentie. Als alle wonden genezen zijn, zullen jullie zuivere liefde zijn. Als je nu ‘fouten’ maakt, of als je niet tevreden bent over dingen die je denkt, voelt, zegt of doet, verwelkom dat dan. Ze zijn de spiegel voor je wond van onwaardig zijn. Als je eenmaal in de spiegel hebt gekeken en de wond hebt herkend en deze hebt benoemd en de bereidheid hebt om deze los te laten dan wordt deze getransmuteerd in zuivere liefde. Dat verzekeren we jullie.

Haatgevoelens naar anderen, oorspronkelijk naar jezelf, hebben in de loop van je levens op aarde karma gecreëerd. Door je haat op anderen te projecteren heb je mensen pijn gedaan, door wraakgevoelens heb je geweld gepleegd en anderen veroordeeld, respectloos bejegend, gemarteld en gedood. Het oude karma dat je leven na leven hebt opgebouwd, wordt Nu door Meester Saint Germain opgelost. Zijn violette vlam transmuteert nu onmiddelijk jullie oude karma als gevolg van haat. De wonden die jullie opgelopen hebben, de wond van zelfhaat, kunnen we niet voor jullie oplossen of  genezen.

De wonden kunnen alleen genezen worden door jullie bewustzijn. Jullie ontwikkeling die in aantocht is, lieve kinderen, is de groei naar volwassenheid, naar bewustheid en naar verlichting. Wij mogen jullie wil om te willen groeien en je bewust te worden, niet negeren. Wij mogen niet tegen jullie vrije wil handelen. We hebben altijd jullie toestemming nodig om jullie karma te transmuteren. De wonden van miskenning en van zelfhaat kunnen jullie zelf genezen mits jullie bereid zijn, telkens bewust van ze te worden, deze benoemen en ze tenslotte los laten.

Wees voorbereid, lieve vrienden, voor de komende tijd. Bij veel van jullie zullen onaangename en vaak pijnlijke gebeurtenissen plaatsvinden. Zoals ruzies met anderen, explosies van boosheid, geweld, vreemde gevoelens van afgunst en jaloezie, gevoelens die je bij jezelf niet kent. We vragen jullie deze vervelende, onaangename gevoelens te verwelkomen met vreugde omdat ze jullie de kans geven om de wonden te zien, te herkennen, te benoemen en te verklaren:  Ik ben bereid … om ze los te laten. Wees ervan verzekerd, lieve kinderen, children of love, dat wij erbij zijn en jullie van goddelijke kracht voorzien.

Ik herhaal: Als je gedachten, gevoelens of reacties bij jezelf waarneemt die ongewoon zijn, onaangenaam, weet dat ze het gevolg zijn  van de wond van zelfhaat. Weet dan dat de wond aan de oppervlakte komt omdat deze eruit wil. Blijf rustig en aanvaard ze, in plaats van ze te verdringen of er geen aandacht aan te schenken en ze zomaar voorbij te laten gaan. Blijf met je aandacht bij die gevoelens en zoek de achterliggende wond. Blijf net zolang zoeken totdat je het ontdekt. Als dit niet lukt, schrijf je vraag op een papier en zend het aan ons, jullie broeders en zusters aan de andere kant van de sluiers, of aan het universum en berg de vraag ergens. Binnen een aantal uren of dagen zul je het antwoord weten. Dat verzekeren wij jullie.

.

 

 

.

 

Als er de komende tijd onaangename gebeurtenissen van buitenaf op je af komen, zoals iemand die ruzie zoekt, je onterecht behandelt, onterecht geld van je eist, een ziekte of ongeluk, verwelkom deze gebeurtenissen. Ze komen niet zomaar om je te plagen of te… straffen. Je ziel heeft ze tot leven geroepen om als een spiegel te dienen voor de wond die jij onder ogen moet zien, de wond van zelfhaat: je onwaardig voelen, wantrouwen koesteren, onzekerheid, minderwaardigheid, jaloezie of afgunst. Zodra je de wond ziet, benoem deze en verklaar je bereidheid om deze los te laten. Wij zullen er zijn.

We hebben jullie een aantal subtiele vormen van het karmische patroon van  haat aangereikt. Zie haat als het gevolg van de grootste wond die jullie allemaal met je dragen, de wond van waardeloos zijn, niet goed genoeg zijn en wij herinneren jullie eraan dat deze wonden het gevolg zijn van de afgescheidenheid. Dat duurt niet lang meer, lieve vrienden, de afgescheidenheid niet meer nodig zal zijn. Het duurt niet lang meer voor we opnieuw in Eenheid zullen zijn. In liefde, in vreugde en overvloed.

Laten we ons met elkaar verbinden. Stel je voor een gouden bal 60 cm boven je hoofd, het symbool van je goddelijke deel, het deel van je ziel dat nu aanwezig is als je hogere Zelf. Laat een lijn vanuit je kruin naar je hogere zelf gaan. Zie hoe onmiddellijk vanuit je hogere zelf een lijn geworpen wordt naar je hart en vanuit je hart terug weer naar je hogere zelf. We zien dat we nu verbonden zijn. Door de verbinding met je hogere zelf  ben je met alles wat is, met het leven zelf, met alle gezichten van God, ook verbonden.

Probeer het eens. Spelenderwijs. Laat lijnen vanuit je hogere zelf en je hart naar de groepsleden, naar vrienden, familie, naar zomaar broeders en zusters in de wereld die pijn of honger lijden, verdriet hebben, gaan. Laat je lijnen naar ons je broeders en zusters aan de andere kant van de nog maar dunne sluiers gaan. Laat je lijnen de bomen, het water, de zee en de dieren raken. Je kunt je met alles wat is verbinden, omdat Alles Wat Is met onzichtbare draden met elkaar verbonden is. Daar maak je ook deel van uit, lief kind. Herinner je je afkomst, lieverd. Jij bent het leven zelf. Je bent deel van God, je Vader en Moeder. Je bent een kind van God. Je bent een schepper als God. Hou van jezelf, lief kind. Eer jezelf en dan zul je van God en Al Wat Is houden.

Wij houden onvoorwaardelijk van jullie,

Ik ben

Michael

 

 

 

 

voorpagina openbaring a4

 

 

pijl-omlaag-illustraties_430109

 

.

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

JOHN ASTRIA

JOHN ASTRIA

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.