Het Rozenkransgebed

Standaard

Categorie: religie

 

 

Het Rozenkransgebed

 

 

 

 

 

1: Het Rozenkransgebed Begin de rozenkrans met het maken van een kruisteken:

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

2: Het Onze Vader

2: de 12 artikelen van het geloof

Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde. En in Jezus
Christus, zijn enig Zoon, onze Heer, die
ontvangen is van de Heilige Geest, en
geboren uit de maagd Maria, die geleden
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, die nedergedaald
is ter helle, de derde dag verrezen uit de
doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan
de rechterhand van God, de almachtige
Vader, vandaar zal Hij komen oordelen,
de levenden en de doden. Ik geloof in de
Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de
gemeenschap van de heiligen, de
vergiffenis van de zonden, de verrijzenis
van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

 

3• Ik groet u, Maria, dochter van God
de Vader. Wees gegroet Maria…
4• Ik groet u, Maria, moeder van God
de Zoon. Wees gegroet Maria…
5• Ik groet u, Maria, bruid van God
de Heilige Geest. Wees gegroet Maria…

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met u. Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot. Heilige Maria,
Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

6: Het Onze Vader

 

7: eerste geheim van de 4 grote geheimen

7: Bij elke kleine kraal wordt het
Wees gegroet Maria gebeden.

 

8: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest. Zoals het was in het begin en nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

8: het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam
worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil
geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en
vergeef ons onze schulden, zoals ook wij
vergeven aan onze schuldenaren, en breng
ons niet in beproeving, maar verlos ons
van het kwade. Amen.

 

8: Oh mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons van het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben

 

 Daarna volgt een geheim

 

9,11,13,15: zie 7

 

10,12,14: zie 8

 

Het rozenkransgebed wordt besloten door het kruisteken en de woorden:
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

 

 

Dit zijn de ‘geheimen’ van de rozenkrans

 

Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus: maandag en zaterdag

• De engel Gabriël brengt de blijde
boodschap aan Maria.
• Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
• Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
• Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
• Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

 

Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus: dinsdag en vrijdag

 

De droevige geheimen zijn:
• Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
• Jezus wordt gegeseld.
• Jezus wordt met doornen gekroond.
• Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie.
• Jezus sterft aan het kruis.

 

Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus: woensdag en zondag

 

De glorievolle geheimen zijn:
• Jezus verrijst uit de doden.
• Jezus stijgt op ten hemel.
• De Heilige Geest daalt neer over Maria en
de apostelen.
• Maria wordt in de hemel opgenomen.
• Maria wordt in de hemel gekroond.

 

Vijf geheimen van het licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus: donderdag

 

De geheimen van het licht zijn:
• Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
• Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana.
• Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.
• Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
• Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

 

Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een “samenvatting van heel het Evangelie” genoemd.

 

 

Elk jaar op 7 oktober viert de Rooms-katholieke Kerk de Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Daaromheen is de hele maand oktober uitgegroeid tot Rozenkransmaand. Vroeger werd de rozenkrans veel gezamenlijk in de gezinnen gebeden. Tegenwoordig wordt hij veel gebeden tijdens bedevaarten, in kleine
groepen in de parochie en bij mensen thuis, of gewoon individueel. Veel katholieken dragen de rozenkrans altijd bij zich.

De kracht van de rozenkrans ligt in de eenvoud en in de herhaling. Door steeds weer het Onze Vader te bidden met de tien Weesgegroeten (de ‘tientjes van de rozenkrans’), ontstaat een cadans en een soort concentratie. Hierin kun je de geheimen uit het leven van Jezus overdenken en verdiepen. Je kunt aan de ‘tientjes van de rozenkrans’ ook intenties verbinden. Mensen aan wie je je gebed hebt beloofd of noden in de wereld die je ziet, kun je zo op voorspraak van Maria aan God voorleggen.

De Nederlandse bisschoppen riepen in 2018 op om elke maand op een speciale dag de rozenkrans te bidden met als intentie de vrede in de wereld. De oproep volgde op het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (13 mei – 13 oktober 2017). Paus Franciscus vraagt zo vaak mogelijk
de rozenkrans te bidden, “omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen” (ontmoeting met delegaties uit Maria bevaartsoorden, 8 oktober 2016).

Wist je dat de rozenkrans is ontstaan in kloosters, waar elke week alle 150 Psalmen werden gebeden? Voor lekenbroeders of -zusters verving men de Psalmen door het bidden van 150 maal het Onze Vader. In de middeleeuwen werd dit steeds vaker het Weesgegroet. Geleidelijk aan verbond men dit gebed met de overweging van momenten uit het leven van Jezus.

 

 

 

 

 

 

preview en aankoop boek “De Openbaring “: 

http://nl.blurb.com/books/5378870?ce=blurb_ew&utm_source=widget

 

 

Advertentie

Volgende »

  • Dat staat inderdaad in het Oude Testament. Maar wat voor God telt om gered te worden van de zonden is geloven in het zoenoffer van Christus op het kruis. De Blijde Boodschap die staat in 1 Kor15: 1-4 en Johannes 11:24-26 is wat telt. Niemand is zonder zonden, ook degenen die geen woorden herhalen of prevelen. We leven nu in de tijd van genade die spoedig zal eindigen. Enkel geloof kan een mens redden, zelfs geen goede werken.

   • Het woord “Drie-eenheid” wordt zelf niet in de Schriftteksten gebruikt. Dit is een term wie wordt gebruikt in een poging om de drieledige God te beschrijven: het feit dat er drie Personen zijn, die samen tegelijkertijd bestaan en die alle drie eeuwig samen bestaan, die samen God vormen. Er kan op GEEN ENKELE manier gesuggereerd worden dat er drie Goden zijn. De Drie-eenheid is één God die bestaat uit drie Personen.

    Bijbelverzen over de de Drie-eenheid ;
    1) Er is één God: Deuteronomium 6:4; 1 Korintiërs 8:4; Galaten 3:20; 1 Timoteüs 2:5.

    2) De Drie-eenheid bestaat uit drie Personen: Genesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Jesaja 6:8; 48:16; 61:1; Matteüs 3:16-17; Matteüs 28:19; 2 Korintiërs 13:14. Voor de passages in het Oude Testament is kennis van het Hebreeuws nuttig. In Genesis 1:1 wordt het meervoudig zelfstandig naamwoord “Elohim” gebruikt. In Genesis 1:26; 3:22; 11:7 en Jesaja 6:8 wordt het meervoudige voornaamwoord voor “ons” gebruikt. Dat de woorden “Elohim” en “ons” betrekking hebben op meer dan twee kan NIET in twijfel worden getrokken.
    In Jesaja 48:16 en 61:1 spreekt de Zoon terwijl hij verwijst naar de Vader en de Heilige Geest. Vergelijk Jesaja 61:1 met Lucas 4:14-19 om te zien dat de Zoon hier het woord heeft. Matteüs 3:16-17 beschrijft de doop van Jezus. We zien in deze beschrijving hoe God de Heilige Geest neerdaalt op God de Zoon, terwijl God de Vader Zijn vreugde over de Zoon uitspreekt. Matteüs 28:19 en 2 Korintiërs 13:14 zijn voorbeelden van drie verschillende Personen in de Drie-eenheid.

    3) Er wordt in verschillende passages een onderscheid gemaakt tussen de leden van de Drie-eenheid: in het Oude Testament is “HEER” verschillend van “Heer” (Genesis 19:24; Hosea 1:4). De “HEER” heeft een “Zoon” (Psalm 2:7, 12; Spreuken 30:2-4). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de Geest en de “HEER” (Numeri 27:18) en “God” (Psalm 51:10-12). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen God de Zoon en God de Vader (Psalm 45:6-7; Hebreeën 1:8-9). In het Nieuwe Testament spreekt Jezus in Johannes 14:16-17 tot de Vader over een komende Helper, de Heilige Geest. Dit toont aan dat Jezus Zichzelf niet als Vader of als Heilige Geest ziet. Beschouw ook eens alle andere keren waar Jezus in de Evangelies tot de Vader spreekt. Sprak Hij tot Zichzelf? Nee. Hij sprak tot een andere Persoon in de Drie-eenheid – de Vader.

    4) Elk lid van de Drie-eenheid is God: De Vader is God: Johannes 6:27; Romeinen 1:7; 1 Petrus 1:2. De Zoon is God: Johannes 1:1, 14; Romeinen 9:5; Kolossenzen 2:9; Hebreeën 1:8; 1 Johannes 5:20. De Heilige Geest is God: Handelingen 5:3-4; 1 Korintiërs 3:16 (Degene die in mensen huist is de Heilige Geest – Romeinen 8:9; Johannes 14:16-17; Handelingen 2:1-4).

    5) De ondergeschiktheid binnen de Drie-eenheid: De Schriftteksten tonen dat de Heilige Geest ondergeschikt is aan de Vader en de Zoon en dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. Dit is een interne relatie die de Godheid van de Personen van de Drie-eenheid op geen enkele manier ontkent. Dit is één van die zaken van de oneindige God die ons eindige, menselijke verstand gewoonweg niet volledig kan bevatten. Zie Lucas 22:42; Johannes 5:36; Johannes 20:21; 1 Johannes 4:14 voor meer over de Zoon. Voor de Heilige Geest, zie: Johannes 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 en vooral Johannes 16:13-14.

    6) De taken van de individuele leden van de Drie-eenheid: De Vader is de uiteindelijke bron of oorzaak van: 1) Het universum (1 Korintiërs 8:6; Openbaring 4:11); 2) Goddelijke openbaringen (Openbaring 1:1); 3) Verlossing (Johannes 3:16-17) en 4) De menselijke werken van Jezus (Johannes 5:17; 14:10). De Vader INITËERT al deze dingen.
    De Zoon is de actor door wie de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (1 Korintiërs 8:6; Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16-17); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 1:1; Matteüs 11:27; Johannes 16:12-15; Openbaring 1:1) en 3) Verlossing (2 Korintiërs 5:19; Matteüs 1:21; Johannes 4:42). De Vader doet al deze dingen door middel van de Zoon, die optreedt als Zijn vertegenwoordiger.

    De Heilige Geest is het middel waarmee de Vader de volgende werken verricht: 1) De schepping en de instandhouding van het universum (Genesis 1:2; Job 26:13; Psalm 104:30); 2) Goddelijke openbaringen (Johannes 16:12-15; Efeziërs 3:5; 2 Petrus 1:21); 3) Verlossing (Johannes 3:6; Titus 3:5; 1 Petrus 1:2); en 4) De werken van Jezus (Jesaja 61:1; Handelingen 10:38). De Vader doet al deze dingen dus door middel van de macht van de Heilige Geest.

   • U haalt aan “Bijbelverzen over de Drie-eenheid” en begint al met een vers dat duidelijk zegt dat er slechts één God is, Die ook een middelaar heeft aangesteld en in de Bijbel als Jeshua/Jesus/Jezus wordt genoemd en duidelijk als mens beschreven staat.

    Van Jehovah God wordt gemeld dat Hij alleen is als God.

    “Hoor, Israël! Jahweh is onze God, en Jahweh alleen!” (De 6:4 Canis)

    “Wat dus het eten van het offervlees aangaat, weten we, dat er eigenlijk geen afgod in de wereld bestaat, en dat er geen God is, behalve Eén.” (1Co 8:4 Canis)

    “welnu een middelaar van één persoon bestaat er niet; en God is één.” (Ga 3:20 Canis)

    “Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus,” (1Ti 2:5 Canis)

    Verder haalt u aan dat kennis van het Hebreeuws nuttig is, maar geeft blijk hier zelf onvoldoende kennis van te hebben door aan te halen “Genesis 1:1 wordt het meervoudig zelfstandig naamwoord “Elohim” gebruikt”, waarbij u ontgaat dat men ook in het meervoud spreekt over een meerdere en deze de koningsmeervoudsvorm “wij” laat gebruiken, ook al is Die als enige spreker. Hetzelfde als onze koning zal zeggen “Wij koning der Belgen” dit terwijl die koning van de Belgen slechts één persoon is.

    Dat “ons” betrekking heeft “op meer dan twee” en volgens u “NIET in twijfel worden getrokken kan worden getrokken” geeft verder aan hoe u de schrijfwijze van Mozes niet schijnt te begrijpen.

    U maakt verder wel een zeer eigenaardige kronkel door te schrijven “In het Nieuwe Testament spreekt Jezus in Johannes 14:16-17 tot de Vader over een komende Helper, de Heilige Geest. Dit toont aan dat Jezus Zichzelf niet als Vader of als Heilige Geest ziet. ” toch aanvaard u niet dat Jezus een totaal iemand anders is dan God. Dit terwijl u dan weer verder vraagt ook eens alle andere keren te beschouwen waar Jezus in de Evangelies tot de Vader spreekt. Hierbij geeft u toe “Sprak Hij tot Zichzelf? Nee. Hij sprak tot een andere Persoon” maar dan vervalt u weer in dat dogma van “in de Drie-eenheid – de Vader”.

    Nergens tonen de Schriftteksten dat de Heilige Geest ondergeschikt zou zijn aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is de Werkzame Kracht van God Die zelf een eeuwige Geest is die geen enkel mens kan zien. Hierbij blijkt u te vergeten dat Jezus wel zichtbaar was door velen, dit terwijl de Bijbel zegt dat geen enkel mens God kan zien en leven.

    U eindigt uw betoog zelfs met te schrijven “De Vader doet al deze dingen dus door middel van de macht van de Heilige Geest.” wat logisch is want Hij zelf is Geest en als er sprake is van de Heilige Geest die dit of dat doet is het de verwezenlijking van Zijn Denken en Zijn Handelen.

    U blijkt de Bijbelverzen met een andere bril te bekijken dan diegenen die de Bijbel als onfeilbaar Woord van God aanschouwen en lezen:

    U blijkt namelijk, in het onderstaande vers, niet te lezen dat het hier gaat om een mens waarop God zijn oog heeft gericht:

    “Arbeidt niet voor de spijs die vergaat, maar voor de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, en die de Mensenzoon u zal geven. Want op Hem heeft God, heeft de Vader zijn zegel gedrukt.” (Joh 6:27 Canis)

    Men kan vrede toewensen aan vele mensen zoals men ook vrede kan verkrijgen van vele mensen. Bij de uitdrukking in de naam van God en in de naam van Christus betekent dat niet dat het gaat om één en dezelfde persoon met twee verschillende namen. Het is de genade van God én de genade van Christus waar de apostel het over heeft. U lijkt dat kleine woordje EN niet te zien of te negeren.

    “Aan allen, die te Rome vertoeven, die door God worden bemind en als heiligen zijn geroepen: Genade en vrede zij u van God onzen Vader en van den Heer Jesus Christus.” (Ro 1:7 Canis)

    “naar de voorwetenschap van God den Vader en door de heiliging van den Geest, tot de gehoorzaamheid aan Jesus Christus en de besprenkeling met zijn Bloed: Genade en vrede zij u in volle mate.” (1Pe 1:2 Canis)

    Vervolgend op het inzicht van het Hebreeuws kan men ook stellen dat men inzicht moet hebben van het Grieks, maar ook van de schrijfwijze van de auteurs die de boeken voor het Boek der boeken, de Bijbel, geleverd hebben. Zo schreef de apostel Johannes zijn evangelie naar gelijkenis van Mozes’ Genesis, waarbij Johannes er van overtuigd was dat Jezus de in de tuin van Eden beloofde verlosser is en als Messias nu het begin van de Nieuwe wereld is. Aldus wenste hij een genesis van de Nieuwe Wereld voor te leggen.

    U blijkt niet te beseffen dat een ‘woord’ of het woord in spe geen persoon is maar een spreken of uiten.
    Zo was er het ‘Woord van God’ dat de oude wereld tot ontstaan bracht. Dat Woord behoorde tot Jehovah God en aldus was dat Woord bij God (Hem sprekende) en was God. Als u spreekt blijft u die persoon; Uw woorden zijn niet een andere persoon.

    “In het begin was het Woord; En het Woord was bij God, En het Woord was God;” (Joh 1:1 Canis)

    Dat het woord vlees geworden is duidt op het feit dat datgene wat God in de Tuin van Eden beloofde, nu werkelijkheid is geworden. Met de geboorte van Jezus Christus is dat gesproken woord vervuld geraakt. Het beloofde is Jeshua ben Josef of Jezus, de Christos/Christus of Messias die in het vlees is gekomen en als mens hier op aarde heeft vertoefd. Die Jezus is trouwens ook gestorven terwijl God niet kan sterven. Met Jezus God te maken laat u God doorgaan als een leugenaar, mits Deze beweerde dat mensen die Hem zouden zien zouden dood vallen en dat Hij geen begin (geboorte) of einde (dood) heeft (wat Christus el had) Trouwens welk nu had zulk een komedie dan, om ons zogezegd te redden, dit terwijl Hij ons nu nog altijd laat leven en lijden, terwijl Hij al in de Tuin van Eden ons zou verlost kunnen hebben van de vloek der dood die Hij zelf over ons had uitgesproken.

    “Het Woord is vlees geworden, En heeft onder ons gewoond! En wij hebben zijn glorie aanschouwd: Een glorie als van den Eengeborene uit den Vader, Vol van genade en waarheid.” (Joh 1:14 Canis)

    U schijnt ofwel niet te geloven dat Jezus enig of op een speciale manier geboren is en de gezondene is van God (zoals in meerdere plaatsen in de schrift vermeld)

    “Nogmaals zeide Hij hun: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u.” (Joh 20:21 Canis)

    Ook blijkt u niet het verschil te zien tussen een god, God, een godheid en De Godheid.

    Elohim of God/god worden er buiten de Hashem Jehovah ook engelen, Mozes, Jezus, Beelzebub, Baal, Apollo en anderen god genoemd, maar die niet DE God zijn.
    Ook is het niet omdat iemand de volheid van God in zich zou hebben dat die daarmee God zelf wordt.

    “Immers in Hem woont in werkelijkheid de ganse volheid der Godheid;” (Col 2:9 Canis)

    Als men dat origineel leest staat er in het Nederlands ” 9 Want hij belichaamt de hele volheid van de goddelijke aard.” waarbij dan ook op een andere Schriftplaats wordt vermeld dat Jehovah God graag alle volheid in hem wilde laten wonen (Kolossenzen 1:19)

    Verder zijn de aangehaalde teksten helemaal niet zeggend dat Jezus God is, maar wel:

    “Maar van den Zoon: Uw troon, o God, is in de eeuwen der eeuwen, En uw koningschepter is de schepter van het recht.” (Heb 1:8 Canis)

    “We weten ook, dat de Zoon van God is gekomen, en ons het inzicht heeft gegeven, om den Waarachtige te kennen. Wij zijn in den Waarachtige, en in zijn Zoon Jesus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.” (1Jo 5:20 Canis)

    Als u daar eveneens naar het origineel zou kijken zou u lezen hoe er staat dat het door Jehovah God Zijn Zoon Jezus Christus is, dat de volgelingen van Jezus in eendracht zijn met de Waarachtige. Waarbij “met Die Waarachtige” gevold wordt met de woorden: “Dit is de ware God en het eeuwige leven.” niet duidend op Jezus, maar op “Diegene waarvan we de kennis kunnen krijgen”, namelijk Jehovah God.

 1. Pingback: Heer, leer ons bidden #1 Onze Vader – die in de hemel zijt – Belgische Broeders In Christus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.